Regulamin usługi

Regulamin usługi

§1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki, sposób, zakres oraz wymagania techniczne świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Klienta usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.woobrick.com. Regulamin obowiązuje od dnia 6 września 2021r.

2. Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenie terminów:

 • Administrator Danych/Usługodawca:
  WooBrick Sp. z o.o.
  33-394 Chomranice
  Chomranice 31
  KRS: 0000771680
  NIP: 7343568212
  REGON: 382560817
  e-mail: office@woobrick.com
  tel.: +48 512 144 861
 • Umowa – umowa o świadczenie usług przez Usługodawcę na rzecz Klienta na zasadach określonych w Regulaminie
 • Klient – Konsument lub Firma, którzy zawarli z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie
 • Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument)
 • Firma – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej lub zawodowej
 • Konto – zbiór danych i uprawnień umożliwiający Klientowi dostęp do usług po zalogowaniu identyfikujący Klienta
 • Instruktor/Prowadzący – wskazana przez Usługodawcę osoba, udzielająca Klientowi merytorycznego wsparcia w czasie korzystania z usług, na zasadach określonych w Regulaminie
 • Partner – Klient biorący udział w programie partnerskim, na zasadach określonych w Regulaminie
 • Polityka Prywatności – dokument wskazujący na zasady przetwarzania danych, w tym danych osobowych Konsumenta, przez Usługodawcę/Administratora, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu
 • Operator Płatności – zewnętrzny podmiot za pośrednictwem którego Klient dokonuje płatności na rzecz Usługodawcy za świadczone usługi

§2

Wymagania techniczne

1. Usługi świadczone przez Usługodawcę wymagają korzystania przez Klienta z systemu teleinformatycznego spełniającego wymagania:

 • dostęp do sprzętu elektronicznego podłączonego do sieci publicznej (Internet)
 • posiadanie jednej z najnowszych wersji systemu operacyjnego Windows, Mac Os X, Linux
 • posiadanie jednej z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer z włączoną obsługą JavaScript oraz plików Cookies

§3

Informacje o produktach

1. Informacje o dostępnych produktach w asortymencie Sklepu Internetowego woobrick.com stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego woobrick.com:

 • nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia produktu, a także od wartości oraz wielkości zamówienia. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie będą przez Spółkę świadczone i zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta;
 • zawierają podatek VAT i podane są w złotych polskich.

3. Promocje w Sklepie Internetowym woobrick.com nie łączą się z innymi promocjami (w tym kodami, kuponami, wyprzedażą czy przecenami) chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

§4

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy usługi polegające na dostarczaniu dostępu do treści cyfrowych za pośrednictwem strony www.woobrick.com.

2. Klient będący Konsumentem ma prawo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Usługodawcy przed upływem terminu. Odstąpienie od umowy może nastąpić także poprzez oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysłane przez Klienta poprzez e-mail na adres: office@woobrick.com. Oświadczenie może zostać także złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

3. Usługodawca i Klient mogą wypowiedzieć umowę, z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia, i usunąć konto Klienta jeżeli druga strona umowy narusza prawo lub narusza postanowienia Regulaminu. Wypowiedzenie dokonywane jest w formie jednostronnego oświadczenia woli przesłanego drugiej stronie umowy drogą elektroniczną lub na adres drugiej strony w formie pisemnej.

4. Konto Klienta może zostać także usunięte w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z Regulaminem oraz w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie, a także na wyraźne żądanie Klienta. Usunięcie konta wiąże się z utratą przez Klienta wszelkich danych, w tym w szczególności danych osobowych, historii zamówień itp.

§5

Płatności

1. Klient może wybrać jeden ze sposobów płatności, o których mowa w odrębnej zakładce na stronie. Dopuszczana jest również forma płatności przy wykorzystaniu bonów oraz kart podarunkowych.

2. Szczegółowe zasady dokonywania płatności za pomocą bonów oraz kart podarunkowych odrębne postanowienia dostępne po zakupie bonu bądź karty.

3. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w przeciągu trzech dni od potwierdzenia przez Sklep Internetowy złożonego zamówienia, zostanie ono anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

§6

Dostawa towaru

1. Dostarczamy towar tylko na terenie Polski.

2. Wartości opłat wyliczane są automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od formy wyboru dostawy oraz płatności. W chwili odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Sprawdzenie przesyłki nie stanowi obowiązku Kupującego będącego konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji".

§7

Ochrona danych osobowych

Usługodawca przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, zmiany, rozwiązania i wykonywania umowy oraz należytego świadczenia usług na rzecz Klienta oraz zgodnych z prawem celów realizowanych przez Usługodawcę jako Administratora Danych:

 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych obowiązującymi w Unii Europejskiej a w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO),
 • zgodnie z Polityką Prywatności.

2. Dane osobowe Klienta mogą być za jego zgodą przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do otrzymywania newslettera zawierającego informacje z ofertami usług.

3. Dane osobowe Klienta mogą być za jego zgodą udostępniane potencjalnym pracodawcom w zakresie i celu umożliwienia Klientowi wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

4. Dokonywanie opłat przez Operatora Płatności wymaga wprowadzenia niezbędnych danych karty albo danych do konta, które nie są przetwarzane przez Usługodawcę.

§8

Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie prawa do strony www.woobrick.com oraz treści i materiałów publikowanych na stronie przysługują wyłącznie Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek rozpowszechnianie elementów strony www.woobrick.com lub jej części oraz treści i materiałów publikowanych na stronie a także ich kopiowanie, obrót lub tworzenie dzieł zależnych bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

§9

Postanowienia końcowe

1. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu na stronie www.woobrick.com przed zawarciem umowy oraz przesyła Klientowi jego treść za pomocą trwałego nośnika.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, którą jest:

 • zmiana przepisów prawa wpływająca bezpośrednio na treść Regulaminu,
 • nałożenie na Usługodawcę przez organy władzy publicznej obowiązków, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu,
 • zmiana zakresu i rodzaju świadczonych usług, wprowadzenie do oferty nowych usług,
 • poprawa działania, zwiększenie jakości usług lub strony oraz obsługi Klientów.

3. Zmiana Regulaminu w trakcie trwania umowy z Klientem nie powoduje zmiany cen i opłat za świadczone przez Usługodawcę usługi do końca trwania umowy.

4. O zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na co najmniej 14-dni przed planowanym wejściem w życie nowego regulaminu, przesyłając Klientowi treść zmienionego Regulaminu za pomocą trwałego nośnika oraz udostępniając jego treść na stronie www.jcrafters.com. Jeżeli Klient nie wypowiedział umowy w okresie przed planowanym wejściem w życie nowego Regulaminu uznaje się, że wyraził zgodę na zmienioną treść Regulaminu. Wypowiedzenie umowy przez Klienta, w związku z wejściem w życie nowego Regulaminu, nie nakłada na Klienta a obowiązku zapłaty jakichkolwiek dodatkowych kosztów związanych z rozwiązaniem umowy oraz nie powoduje utraty posiadanych zniżek. Klient może również, w okresie przed planowanym wejściem w życie nowego Regulaminu, wyrazić zgodę na zmienioną treść Regulaminu poprzez wybór na stronie Usługodawcy przycisku „Akceptuję” i jego kliknięcie.

5. W przypadku zmiany Regulaminu Klient może także, nie wypowiadając umowy w okresie przed planowanym wejściem w życie nowego Regulaminu, wskazać Usługodawcy że nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu i chce w dalszym ciągu korzystać z usług Usługodawcy na dotychczasowych zasadach tj. wynikających z niezmienionej wersji Regulaminu. Korzystanie przez Klienta z usług na dotychczasowych zasadach następuje poprzez wybór na stronie Usługodawcy przycisku „Pozostaję przy dotychczasowym Regulaminie” i jego kliknięcie.

6. Usługodawca ma prawo przeniesienia praw i przekazania obowiązków wynikających z umowy zawartej z Klientem osobie trzeciej, jednakże w przypadku umowy zawartej z Konsumentem przeniesienie praw i przekazanie obowiązków wymaga uzyskania zgody Klienta.

7. Klient nie może przenieść praw i przekazać obowiązków wynikających z umowy zwartej z Usługodawcą na osobę trzecią bez zgody Usługodawcy.

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wobec Usługodawcy. Szczegółowe informacje oraz zasady dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z tych procedur jak i rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem : https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
Ponadto Konsument ma możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania spraw pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym Firmą jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

Załączniki do Regulaminu: