Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przedmiotowy dokument dotyczy ochrony prywatności Klienta korzystającego ze strony www.woobrick.com oraz usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony. Administrator danych dba o bezpieczeństwo danych udostępnionych przez Klienta, w tym w szczególności na zasadach wskazanych w Regulaminie dotyczących przetwarzania danych osobowych Klienta. Przedmiotowa Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 6.09.2021r. Przedmiotowy dokument może ulec zmianie na zasadach wskazanych w Regulaminie.

BEZPIECZEŃSTWO

Dostęp do rejestracji na stronie Usługodawcy oraz logowania do konta jest szyfrowany kluczem 256 bitowym SSL. Logowanie do konta Klienta jest możliwe po wpisaniu Hasła. Usługodawca zaleca Klientowi zmieniać hasło co najmniej raz na 30 dni. Usługodawca nie zaleca ustawiania przeglądarki w sposób umożliwiający zapamiętywanie hasła do konta. Usługodawca nie zaleca korzystania z publicznych sieci WiFi. Usługodawca przestrzega przed korzystaniem z urządzeń, które nie znajdują się w wyłącznej własności lub posiadaniu Klienta.

PLIKI COOKIES

Podczas korzystania ze strony oraz usług w urządzeniu końcowym Klienta zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane cookies i odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu ze stroną. Pliki cookies zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Klienta, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację przez Administratora strony tożsamości Klienta. Dostęp do plików cookies przetwarzanych przez serwer strony posiada wyłącznie Administrator.
Administrator przetwarza cookies techniczne celem umożliwienia prawidłowego wykorzystywania transmisji komunikatu oraz zapamiętywanie ustawień Klienta oraz cookies odpowiedzialne za sesję logowania i wybrany język.
Administrator wskazuje, że Klient może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w używanej przez siebie przeglądarce internetowej tak aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików cookies lub informowała Klienta o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Informacje o możliwości i sposobie obsługi cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient.
Wyłączenie lub ograniczenie obsługi cookies w przeglądarce internetowej nie wpływa na sposób wyświetlania strony ale wpływa na ograniczenie działania strony oraz usług a także może w ogóle uniemożliwić poprawne działanie strony i dostępność usług

NOTYFIKACJE

Powiadomienia Klienta e-mailem o dokonanych płatnościach, ważnych zmianach na stronie i/lub usługach, których nie można wyłączyć.

NEWSLETTER

Przesyłany do Klienta, który wyraził zgodę na jego otrzymywanie. Klient może cofnąć zgodę w każdym czasie. Anulowanie otrzymywania Nweslettera możliwe jest z poziomu wiadomości e-mail zawierającej newsletter.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych obowiązującymi w Unii Europejskiej a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) wskazać należy, że Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia jest WooBrick Sp. z o.o., 33-394 Chomranice, Chomranice 31, NIP 7343568212, REGON: 382560817 e-mail: office@woobrick.com

Administrator informuje o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych Klienta oraz o przysługujących Klientowi prawach z tym związanych.

1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu/celach:

 • zawarcia i realizacji umów;
 • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
 • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 2 odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być:

 • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

4. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. W związku z przetwarzaniem jego danych osobowych Klientowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), Klienta przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych Klienta, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Klienta danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

9. Podanie przez Klienta a danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.